Fondsen voor groene en eetbare initiatieven

Fondsen voor groene en eetbare initiatieven

Stichting doen

http://www.doen.nl/
Stichting DOEN is een aanjager van mensen en organisaties die op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing het voortouw nemen. Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven middels subsidies, participaties, leningen en garanties. Deze initiatieven onderscheiden zich door de ondernemende aanpak: organisaties en bedrijven die risico’s durven te nemen, creatief en innovatief zijn en effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld. De initiatieven die Stichting DOEN ondersteunt richten zich op Cultuur en Cohesie en Groene en Sociale Economie.

Stichting Anitya Foundation

http://www.anityafoundation.nl
De Stichting Anitya Foundation is een charitatief non-profit fonds dat in 2001 is opgericht met als doel natuurbehoud (in Nederland), zowel via eigen natuurbezit als het ondersteunen van projecten van derden. Als ambities heeft de stichting het verwerven van een natuurgebied, landgoed of hoeve en het faciliteren van natuurprojecten van derden.

Prins Bernhard Cultuurfonds

http://www.cultuurfonds.nl/
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Werkterreinen van het fonds zijn beeldende kunst, geschiedenis en letteren, monumentenzorg, muziek, natuur en theater. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Bij de toekenning van financiële bijdragen wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

Triodos Foundation

http://www.triodosfoundation.nl
De Triodos Foundation ondersteunt duurzame initiatieven middels het verrichten van donaties en het beheren van schenkingen. De doelstellig is het bevorderen van initiatieven die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of die bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Ieder jaar ontvangt de Triodos Foundation circa 500 aanvragen voor financiële ondersteuning. Projecten komen in aanmerking indien deze vernieuwend zijn, gericht op een duurzame samenleving en onder één van de drie werkgebieden (natuur & milieu, mens & maatschappij of internationale samenwerking) valt. Binnen deze gebieden richt de foundation zich op de thema’s biologische landbouw, duurzame energie, kunst en cultuur, dierenwelzijn, armoedebestrijding en solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden.

De Haëlla Stichting

http://www.haella.nl/
De Haella Stichting is in 1967 opgericht en steunt initiatieven, hoe kleinschalig die ook zijn, die zich richten op geloof & samenleving, vrede & mensenrechten, milieu en mensen in een achterstandsituatie. Initiatieven die betrekking hebben op het thema milieu dienen gericht te zijn op het behoud van de schepping, een schoner milieu, natuurbehoud of op verstandig beheer van energie en grondstoffen. Initiatieven zowel in Nederland als het buitenland die gericht zijn op een gedragsverandering en aandacht vragen voor een leefbare aarde kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Dinamofonds

http://www.dinamofonds.nl/
Het Dinamofonds is in 1991 opgericht, destijds nog onder de naam DVR Stichting. Geld dat van donateurs is verkregen wordt door het fonds beheerd. De inkomsten die uit dit beheer worden verkregen worden uitgekeerd aan projecten met betrekking tot dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Projecten die bij het fonds de voorkeur genieten zijn kleinschalige vrijwilligersprojecten die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken.

VSBfonds

http://www.vsbfonds.nl
VSBfonds is in 1990 in zijn huidige vorm ontstaan. De missie van het fonds is het bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Specifieke aandachtsgebieden waarop men zich richt zijn: Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Beurzen. Het VSBfonds steunt jaarlijks meer dan 2000 initiatieven.

Landschapsbeheer Friesland

http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/
De Stichting Landschapsbeheer Friesland is in 1983 opgericht en behoort tot de twaalf provinciale organisaties verenigd Landschapsbeheer Nederland. De missie van de stichting is het actief samenwerken aan winst voor het landschap in Friesland. De stichting is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in Friesland, zij adviseert, subsidieert en biedt ondersteuning. Waar mogelijk wordt gezorgd voor financiering van projecten, inventarisaties, monitoring en communicatie en voorlichting.

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

http://www.knhm.nl/default.aspx
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Bewoners die hun idee willen realiseren met als doel de verbetering van hun fysieke leefomgeving kunnen begeleiding krijgen van de
KNHM. Thema’s waar de KNHM zich op richt zijn: stadslandbouw, lokale duurzame energie, leefbaarheid en bevolkingskrimp, vrijetijdseconomie en cultuurhistorie en landschap. De missie van de KNHM is gericht op mensen hun eigen leefomgeving te laten veranderen en verbeteren.

Nationaal Groenfonds

http://www.nationaalgroenfonds.nl/Paginas/Default.aspx
In 1994 is het Nationaal Groenfonds opgericht door de provincies en het ministerie van EZ. Het Nationaal Groenfonds faciliteert de financiering van natuur en landschap, ondersteunt overheidsbeleid en boort private geldbronnen aan. Het Nationaal Groenfonds speelt een dragende rol bij de bevordering en ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland. De ambitie is om de ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland te bevorderen en bij de financiering daarvan een dragende rol te spelen. Elk jaar wordt de Nationaal Groenfonds Natuurprijs georganiseerd, de winnaar ontvangt een geldbedrag. Particulieren, stichtingen, studenten, verenigingen, overheden en bedrijven kunnen zich inschrijven voor deze prijs.

Groen Dichterbij

http://www.groendichterbij.nl
IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME advies hebben met behulp van steun van de Nationale Postcode Loterij het project ‘Groen Dichterbij’ gestart, dit project stimuleert mensen om gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Groen Dichterbij ondersteunt initiatieven van mensen die gericht zijn op het aanleggen van groenvoorzieningen in hun eigen directe leefomgeving. Er wordt een podium geboden om elkaar te inspireren en kennis en diensten uit te wisselen.

Jantje Beton

https://www.jantjebeton.nl/
In 1968 is Jantje Beton opgericht omdat er steeds meer ´beton´ kwam en steeds minder ruimte om buiten te spelen. Het fonds komt op voor het recht van alle kinderen om buiten te kunnen spelen. Jaarlijks ondersteunt Jantje Beton honderden projecten die gerelateerd zijn aan buitenspelen, bijvoorbeeld geld voor buitenspeelideeën, geld voor verenigingen, geld voor school en geld voor de herinrichting van speelplekken.

Oranje Fonds

http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Appeltjes_van_Oranje_2014/
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan ter gelegenheid van het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, in dit jaar is het fonds gefuseerd met het Juliana Welzijn Fonds. Het doel van het Oranje Fonds is het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het bevorderen van sociale samenhang en sociale participatie. Specifieke ontwikkelingen worden aangemoedigd middels programma’s binnen de pijlers: diversiteit, samenhang in de buurt en actief burgerschap. De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs die sinds 2013 wordt uitgereikt. Het Oranje Fonds zoekt hiervoor
sociale initiatieven die zich sterk maken voor het in contact brengen van mensen en ze samen te laten optrekken.

IONA stichting

http://www.iona.nl
De IONA Stichting is in 1966 opgericht en roept op tot verandering, stimulering van initiatieven van algemeen nut en laat zich hierbij inspireren door de antroposofie. Middels financiële hulp en advies bij projecten van derden, maar ook bij het ontwikkelen van eigen initiatiefkracht. Dit alles met de kernwoorden transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De stichting richt zich in het bijzonder op initiatieven op het gebied van antroposofie en haar aandachtsgebieden (o.a. pedagogie, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, landbouw, euritmie, natuurwetenschappen en het actief waarnemen van kunst), de religieuze dimensie van het leven, architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur en muzische en beeldende kunsten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.